Yleiset toimitusehdot

Coolcenter Forssa Oy:n yleiset toimitusehdot

Yleiset toimitusehtomme koskevat omalla tehtaalla valmistamiamme CoolCollect®, CoolCellar®, CoolLocker, Coolcenter® ja WineQueen® -tuotemerkkejä sekä maahantuomiamme tuotteita Tefcold, Elcold ja Oscartielle -tuotemerkeillä.

COOLCENTER FORSSA OY YLEISET TOIMITUSEHDOT 1.7.2021 alkaen

1. SOVELTAMISALA
1.1. Nämä yleiset toimitusehdot koskevat Coolcenter Forssa Oy:n asiakkailleen tekemiä tarjouksia ja sopimuksia valmistamiensa ja välittämiensä tuotteiden kaupassa. Näitä toimitusehtoja sovelletaan, ellei erikseen kirjallisesti toisin sovita.
1.2. Näissä toimitusehdoissa ”ostaja” tarkoittaa laitteen hankkijaa, ”myyjä” Coolcenter Forssa Oy:tä ja ”tuote” hankinnan kohdetta. 

 

2. TUOTTEIDEN OMINAISUUDET
2.1. Esitteissä määritellyt tuotteiden ulkonäköä, rakennetta tai teknisiä ominaisuuksia koskevat tiedot ovat myyjää sitovia vain erikseen vahvistettaessa. Jatkuvan tuotekehityksen vuoksi myyjä pidättää oikeuden tuotemuutoksiin. 

 

3. TUOTETTA KOSKEVA SOPIMUS
3.1. Sopimus ostajan ja myyjän välillä katsotaan syntyneeksi, kun
a) osapuolet ovat allekirjoittaneet kirjallisen sopimuksen tai kun
b) ostaja on ilmoittanut myyjälle hyväksyvänsä kirjallisen tarjouksen (tilaus) tai kun
c) myyjä on hyväksynyt ostajan tilauksen
3.2. Kirjallisesti tehtyyn sopimukseen muutokset on tehtävä kirjallisesti. 

 

4. TARJOUKSEN VOIMASSAOLO
4.1. Tarjous on voimassa kolme (3) kuukautta tarjouksen jättämisestä, ellei myyjä tarjouksella toisin ilmoita.

 

5. HINNAT
5.1. Hinnat on ilmoitettu euroina ilman arvonlisäveroa. Hintoihin ja toimitusmaksuihin lisätään arvonlisävero voimassa olevan verokannan mukaan. 
5.2. Toimitusehto on FCA Forssa, vapaasti tehtaallamme tai sopimuksen mukaan. Rahtikulut, toimitusmaksut ja pientoimituslisät jäävät ostajan maksettavaksi, ellei nimenomaisesti toisin sovita.
5.3. Toimitusmaksut ja pientoimituslisä  
 a) Rahtikulut sekä kuljetusvakuutusmaksu vahvistetaan aina erikseen tilausvahvistuksella  
 b) Pientoimituslisä 8,00 € (alv 0 %) toimituksille, joiden arvo on alle 100,00 € (alv 0 %)
5.4. Myyjä maksaa valmistamistaan ja toimittamistaan laitteista tuottajavastuun mukaiset jätehuollon järjestelyistä aiheutuvat kustannukset. Ostaja on oikeutettu veloituksetta toimittamaan Myyjän toimittamat, käytöstä poistetut laitteet niille tarkoitetuille SER-jätteen kierrätyspisteille. (Tarkista paikkakuntakohtaiset kierrätyspisteet)
5.5. Toimitukseen mahdollisesti liittyvästä asennuksesta, purkamisesta, huollosta, ylläpidosta tai koulutuksesta veloitetaan myyjän erikseen vahvistamien hintojen mukaan.  

 

6. MAKSUT
6.1. Maksut suoritetaan ainoastaan laskua vastaan.
6.2. Maksuehto on 14 päivää netto tai erikseen laskulla mainittu muu maksuehto. Maksun viivästyessä ostaja on velvollinen maksamaan korkolain mukaisen Suomen Pankin vahvistaman viivästyskoron.
6.3. Maksuajan alkamispäivä on tuotteen toimituspäivä.

 

7. TUOTTEEN TOIMITUS, VASTAANOTTOTARKASTUS, PALAUTUSOIKEUS
7.1. Myyjä vakuuttaa, että toimitettavat tuotteet ovat tarjous- ja sopimusasiakirjoissa ilmenevää laatua.
7.2. Myyjällä on oikeus, ilmoitettuaan siitä ostajalle, korvata sopimuksen mukaiset tuotteet korvaavilla tuotteilla silloin, kun näiden tarkoitus on korvata sovittu tuote. Korvaavien tuotteiden on täytettävä sopimuksessa sovitut vaatimukset, ja niiden kapasiteetin on oltava yhtä suuri tai suurempi kuin alkuperäisten tuotteiden.  
7.3. Myyjällä on oikeus, ilman edeltäviä selvityksiä ostajalle, tehdä tuotteisiin ennen toimitusta niitä parantavia muutoksia tai muutoksia, jotka eivät olennaisesti vaikuta tuotteiden toimintaan.  
7.4. Tuotteen ostajalla on velvollisuus suorittaa vastaanottotarkastus. Vastaanottotarkastus ja mahdolliset huomautukset tuotteessa olevasta virheestä tai vajauksesta tulee tehdä kahdeksan (8) päivän kuluessa tuotteen saapumisesta.
7.5. Myyjä voi harkintansa mukaan joko korjata virheellisen tuotteen tai korvata sen uudella tuotteella. Myyjä ei vastaa muista välillisistä tai välittömistä vahingoista.
7.6. Ottaessaan tuotteen käyttöön, on ostaja hyväksynyt tuotteen.  
7.7. Viallisen tai virheellisesti toimitetun tuotteen mahdollisesta palauttamisesta on aina sovittava myyjän kanssa. Sovittu palautus tapahtuu myyjän vastuulla ja kustannuksella edellyttäen, että tuote on asianmukaisesti pakattu.
7.8. Hyvityksen suuruus palautettaessa
a) Mikäli kyse on ostajan tilausvirheestä, myyjä hyvittää ostajalle tuotteen ostohinnasta 80 %. Toimitusmaksua ei hyvitetä.  
b) Mikäli kyse on myyjän virheestä, myyjä hyvittää ostajalle tuotteen hinnan kokonaisuudessaan.
7.9. Palautusoikeus koskee vain vakiomyyntiohjelmaan kuuluvia, lisävarusteettomia tuotteita, jotka ovat käyttämättömiä, vahingoittumattomia ja alkuperäisissä pakkauksissaan. Asiakkaalle valmistettuja mittatilaustuotteita ei voi palauttaa. 

 

8. TOIMITUSAIKA JA VIIVÄSTYMINEN
8.1. Toimitusaika luetaan alkavaksi hankintaa koskevan sopimuksen syntymispäivästä.
8.2. Myyjän ja ostajan on tehtävä ilmoitus, mikäli tuotteen toimitus tai vastaanotto tulee ilmeisesti viivästymään, jolloin osapuolet sopivat uuden toimitusajankohdan. 

 

9. VAPAUTTAMISPERUSTEET
9.1. Vapauttamisperusteiksi (force majeure) katsotaan sellaisen sopimuksen täyttämisen estävä, ja sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut, epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, jota sopijapuolten ei ole ollut syytä ottaa huomioon sopimusta tehtäessä, ja joka on sopijapuolista riippumaton eikä sen estävää vaikutusta voida poistaa ilman kohtuuttomia lisäkustannuksia tai kohtuutonta ajanhukkaa.
9.2. Ostajan ja myyjän on ilmoitettava toimitusajan siirtymisestä neljäntoista (14) päivän kuluessa esteen ilmaantumisesta, muussa tapauksessa hän saattaa menettää oikeutensa toimitusajan pidentämiseen. Osapuolet sopivat myöhästymisen vaikutuksesta toimitukseen.

 

10. OMISTUSOIKEUDEN SIIRTYMINEN
10.1. Omistusoikeus siirtyy myyjältä ostajalle silloin, kun tuote on kokonaan maksettu. Jos ostaja laiminlyö toimitusvalmiin tavaran vastaanottamisen määräpäivänä, ja mikäli toisin ei sovita, on hän siitä huolimatta velvollinen suorittamaan maksun, joka on tehty riippuvaksi toimituksesta. Mikäli myyjä huolehtii tällaisen tuotteen varastoinnista, tapahtuu se ostajan vastuulla ja kustannuksella.  
10.2. Vahingonvaara siirtyy ostajalle, kun tuote on sopimusehtojen mukaisesti toimitettu.

 

11. TAKUU
11.1. Myyjän Suomessa valmistamien tuotteiden takuuaika on raaka-aine- ja valmistusvirheiden varalta kaksi (2) vuotta. Myyjän välitystuotteiden takuuaika raaka-aine- ja valmistusvirheiden varalta on yksi (1) vuosi, ellei erikseen ole toisin mainittu.
11.2. Takuu koskee Suomeen myytyjä laitteita.  
11.3. Takuuehdot koskevat tuotteita, jotka on määritelty kaupan yhteydessä luovutetuissa asiakirjoissa kuten tarjouksessa, sopimuksessa tai sen liitteissä.  
11.4. Takuuaika alkaa tuotteen toimituspäivästä. Asennustoimituksessa toimituspäivänä pidetään vastaanottopäivää siten, että vastaanottotarkastus on suoritettava kahden viikon sisällä asennuksesta.  
11.5. Vian ilmettyä ostajan on ensi tilassa, viimeistään kahden viikon kuluessa, oltava yhteydessä myyjään ja tehtävä vikailmoitus. Vikailmoituksesta tulee käydä ilmi:
 -tuotteen merkki, malli ja valmistusnumero
 -vian laatu sekä olosuhteet, joissa se ilmenee
 -myyjäliikkeen nimi
 -tilauksen tai ostolaskun numero, joiden avulla takuun voimassaolo voidaan todeta
11.6. Takuun perusteella myyjä korjaa veloituksetta suunnittelu-, valmistus- ja materiaalivirheistä johtuvat viat, jotka ilmenevät tuotetta normaalisti käytettäessä, käyttöohjeita noudattaen ja jotka ilmoitetaan myyjälle takuuaikana välittömästi vian ilmettyä.  
11.7. Asiakkaan tulee toimittaa viallinen tuote omalla kustannuksellaan ja vastuulla myyjän osoittamaan huoltopaikkaan ja takaisin. Mikäli tuotetta ei voida toimittaa myyjälle korjattavaksi, korjaus tapahtuu asiakkaan luona siten, että korjaukseen liittyvistä matkakuluista veloitetaan asiakkaalta puolet. Kun korjaus tapahtuu asiakkaan luona, asiakkaan on taattava korjaajalle pääsy tiloihin normaalina työaikana. Myyjälle ilmoitettujen takuun piiriin kuulumattomien vikojen tutkimisesta ja korjaamisesta aiheutuneet kulut laskutetaan erikseen.
11.8. Takuun puitteissa myyjä harkintansa mukaan joko korjaa tai vaihtaa vialliset osat.  
11.9. Myyjän vastuu ulottuu ainoastaan virheisiin, jotka syntyvät sopimuksen edellyttämissä käyttöolosuhteissa ja laitetta oikein käytettäessä. Takuu ei kata virheitä, jotka johtuvat
a) asiakkaan antamista virheellisistä tai puutteellisista perustiedoista,
b) virheellisestä, puutteellisesta tai ohjeiden vastaisesta laitteiden käytöstä, säilytyksestä, asennuksesta, huollosta, korjauksesta tai muutoksesta,
c) jännitehäiriöistä,
d) onnettomuudesta tai
e) tavanomaisesta kulumisesta. Myyjän takuu ei myöskään käsitä kuljetusvaurioita eikä laitteen toimintakunnon kannalta merkityksettömiä virheitä.
11.10. Takuukorjaus ei pidennä takuuaikaa. Myyjä ei vastaa tuotteiden aiheuttamista välillisistä vahingoista tai saamatta jääneistä hyödyistä.  
11.11. Takuu edellyttää, että tuotteille on takuuaikana suoritettu tarpeelliset määräaikais- ja ylläpitohuollot. Edellä mainitut huollot eivät kuulu takuuseen.  

 

12. KÄYTTÖKOULUTUS
12.1. Myyjän mahdollisesti antamasta tuotteen käyttökoulutuksesta sovitaan aina erikseen.

 

13. SOPIMUKSEN PURKAMINEN
13.1. Ostaja saa purkaa sopimuksen siltä osin kuin se koskee tuotetta, jota ei ole voitu ottaa tarkoitettuun käyttöön, jos
a) myyjän suoritus ei ole sopimuksen mukaista eikä puutetta ostajan huomautuksesta huolimatta korjata.
b) Myyjä on sellaisessa taloudellisessa tilassa tai hankinnan suorittaja sellaisessa vaiheessa, ettei voida odottaa myyjän täyttävän sopimuksen mukaisia velvoitteita.
13.2. Myyjä saa purkaa sopimuksen, jos ostajan suoritus ei ole sopimuksen mukaista eikä puutetta myyjän huomautuksesta huolimatta korjata.

 

14. ERIMIELISYYDET
14.1. Näistä toimitusehdoista, niiden muuttamisesta ja lisäyksistä aiheutuneet riidat ja muut niihin liittyvät oikeussuhteet ratkaistaan käräjäoikeudessa Suomessa voimassa olevien lakien mukaisesti, ellei erimielisyyksiä pystytä ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin.

 

15. YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ  
15.1. Kirjallisen sopimuksen syntymisen jälkeen on sopimus siihen kuuluvine liitteineen ainoa molemminpuolinen tunnustettu asiakirja.
15.2. Kaikki kirjallisen sopimuksen täyttämistä koskevat ilmoitukset tehdään kirjallisesti tai sähköistä viestintää käyttäen.
15.3. Kirjeenvaihdossa ja laskuissa on mainittava sopimuksen/tilauksen numero tai muu tunnus ja osapuolten nimet, laskuissa myös tavaran erittely sekä toimitusosoite.
15.4. Muut ehdot: Kylmäalan toimitusehdot (KYLA 05). 

 

Coolcenter Forssa Oy
Sipilänkatu 11
30100 Forssa

www.coolcenter.fi
Y-tunnus 2219112-7